การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาพันธุศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนและการสอบ: มี 3 รูปแบบคือ

  1. ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ผ่าน Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex หรือ application อื่นๆ
  2. MIXED: ผสมกันระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียนแบบพบกัน
  3. IN-PERSON: เรียนในห้องเรียนแบบพบกัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน วิธีการสอน วิธีการสอบ
01416311 หลักพันธุศาสตร์ 1, 2, 3, 235 online online
01416312 พันธุศาสตร์ปฎิบัติการ 11-26 online online
01416313 ภาษาอังกฤษในพันธุศาสตร์ 1 mix in-person
01416401 พันธุศาสตร์กับสังคม 1, 155 online online
01416421 พันธุศาสตร์มนุษย์ 1 online online
01416441 พันธุศาสตร์ของเซลล์ 1 และ 11 mix online
01416451 พันธุศาสตร์ของเซลล์ระดับโมเลกุล 430 mix mix
01416453 Introductory Molecular Genetics 430 mix in-person
01416454 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 1 และ 11 online mixed
01416454 Introduction to Bioinformatics 430 online mixed
01416455 การตอบสนองต่อความเครียดในระดับโมเลกุล 1 mix mix
01416456 พันธุวิศวกรรม I 1 mix mix
01416456 Genetic Engineering I 430 mix mix
01416481 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 1 online in-person
01416496 Selected Topics in Genetics 1 online online
01416497 สัมมนา 1 online online
01416511 พันธุศาสตร์แบบเข้ม 1 online online
01416531 พันธุศาสตร์โมเลกุล 1 online online
01416551 พันธุวิศวกรรม II 1 mix in-person
01416553 การวิเคราะห์หน้าที่และการแสดงออกของยีน 1 mix mix
01416571 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ 1 mix mix
01416597 สัมมนา 1 online online
01416653 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน 1 mix mix
01416697 สัมมนา 1 online online

หมายเหตุ

  • ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ online หรือ mix นิสิตจะต้องล็อกอินด้วย KU Account (แบบ @ku.th หรือ @live.ku.th) เท่านั้น (สามารถตรวจสอบ KU Account ของนิสิตได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/)
  • แนวทางการจัดการสอนและการสอบของแต่ละวิชาสามารถดูรายละเอียด ที่นี่
  • หากนิสิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานได้ทางอีเมล์
Categories: Genetics News