Activity/กิจกรรม

 
Department activities/กิจกรรมภาควิชา

26 Jun 2018ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาพันธุศาสตร์
29 Nov 2014KU Genetics Contest 2014
15-15 Nov 201413th Genetics Youth Camp
3 Oct 2014Retirement Farewell of Assoc. Prof. Dr. Surin Peyachoknagul
17-18 Jun 2014/

17-18 มิ.ย.57

Department Day-out 2014/กิจกรรมสัมนานอกสถานที่ของบุคลากรภาควิชา วันที่ 17-18 มิ.ย. 2557 บ้านอิ่มอุ่น อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
10 Jun2014

/10 มิ.ย.57:

Announcement for the ACC5 Asian Chromosome Colloquium at Bangkok from 29 April 2015 - 1 May 2015
7 Jun 2014/

7 มิ.ย.57:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GMOs และการตรวจสอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี/ Workshop on GMOs and Detections for high school students from Petchaburi
May 2014/พ.ค. 57:ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่า ภาควิชาพันธุศาสตร์ทุกรุ่นทุกระดับ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า
May 2014/พ.ค. 57:ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ RNA interference (RNAi) for gene function analysis
Apr 2014/เม.ย. 57:อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย ภาควิชาพันธุศาสตร์/Department equipment training
22-23 Jan 2014/

22-23 ม.ค.57

Workshop on "From gene cloning to protein application"/ จัดอบรมหัวข้อ From gene cloning to protein application ให้กับภาคเอกชน
2014/2557แสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน LSU-KU Scholar Program
2014/2557:รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557/Graduate student admission 2014
2014/2557:ACC5; 1st meeting, first draft planning
2014/2557:ประกาศภาควิชาพันธุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
2014/2557:ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัยเงินรายได้
2013/2556:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2556
Other activities/กิจกรรมอื่นๆ
Forms and documents/แบบฟอร์มและเอกสาร

 • คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2556 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
 • คู่มือการให้คำปรึกษานิสิต 2554
 • คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. หมายเหตุ :ปรับปรุงแก้ไข 2554
 • ประกาศจรรยาบรรณบุคลากร มก. พ.ศ.2553
 • แบบฟอร์มหนังสือ
 • ระเบียบ มก. ว่าด้วยการให้พนักงาน มหาวิทยาลัยไป ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบว่าด้วยกำหนดวันทำงาน การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของ พนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการกำหนด ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ในสภาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
 • ยุทธศาสตร์การบริหาร มก.
 • แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา
 • Comments are closed