รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท
1. นางสาวจารุวรรณ ศรีราตรี
2. นางสาวญาดา กตัญญูพันธุ์

ระดับปริญญาเอก
1. นายกุลภัสร์ กระบวนแสง

Categories: Genetics News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *