อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
fsciuwa@ku.ac.th
วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัย
Dr. rer. nat. (Molecular Population Genetics)
Advance certificate (Plant Genetics Resources)
วท.ม. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
   
ประวัติการศึกษา

วิชาที่สอน

งานวิจัยที่สนใจ

เอกสารวิชาการ

Publications

International conferences