Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 นับจากอดีตถึงปัจจุบัน หลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาพันธุศาสตร์ซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีโครงการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์) มุ่งเน้นการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงความต้องการของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นิสิตได้ทำกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมในสังคม รวมถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นพัฒนาการของนิสิตที่ได้จากองค์ความรู้และกิจกรรมของหลักสูตรจะช่วยพัฒนาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามที่ตนได้วางแผนไว้

เอกลักษณ์หลักสูตร คือ KUGEN

Knowledge ความรู้ ภูมิปัญญา

Unity เอกภาพ สามัคคี

Genesis สร้างสรรค์สิ่งใหม่

Education ฝึกฝนใฝ่รู้

Nationality เรียนรู้ความเป็นไทย

อัตลักษณ์ = 4G

Green เห็นค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

Giving เป็นผู้ให้ เสียสละ

Global มุ่งสู่สากล

Growing เติบโตต่อเนื่อง

คุณลักษณะพึ่งประสงค์ของบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)

1. สามารถอธิบายสมมติฐาน กฎ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ที่เป็นรากฐานของพันธุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครสร้างดีเอ็นเอ ทฤษฎีโครโมโซม ทฤษฎีวิวัฒนาการ การแบ่งเซลล์ การจำลองตัวเอง หรือ การแสดงออกของยีน เป็นต้น

2. สามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ลักษณะและการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางพันธุศาสตร์ อาทิ โรคพันธุกรรม การตรวจวินิจฉัยด้วยดีเอ็นเอ นิติพันธุศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ พันธุวิศวกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอ การเกิดชนิดใหม่ การสูญพันธุ์ และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต เป็นต้น

3. สามารถอธิบายคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ ข้อจำกัด และข้อควรระวังของสารเคมี เอนไซม์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และห้องปฏิบัติการลักษณะใกล้เคียง

4. มีทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง โดยมีทักษะพื้นฐานสำคัญ คือ การสกัดดีเอ็นเอ การทำปฏิกิริยาพีซีอาร์ การโคลนชิ้นดีเอ็นเอ การตรวจสอบและแยกขนาดชิ้นดีเอ็นเอ การตรวจสอบรูปร่างและจำนวนโครโมโซม การเข้าถึง รวบรวม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการแปรผลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม

5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นผู้เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี และมีความภูมิใจในความเป็นไทย

Comments are closed