Alumni/นิสิตเก่า

stripe3

List of Alumni/ข้อมูลศิษย์เก่า

1. Undergraduate student alumni/ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี

 
ศิษย์เก่า
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ตำแหน่ง / สถานที่ทำงาน
1ธนวรรณ คำนึงสิทธิ2551Embryologist/บริษัทเอกชน
2ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
2541ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ศลยา สุขสอาด
2533อาจารย์/ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2. Master student alumni/ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท

 
ศิษย์เก่า
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน
1.ผศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยมภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.ผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.ผศ ดร.นฤมล ธนานันต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.ผศ.ดร.สุพรรณญิกา เส็งสายภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
6.ดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนาอาจารย์ / สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
7.ดร.กาญจนา กล้าแข็งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา
8.ดร.ประเดิม วณิชชนานันท์นักวิจัย / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
9.ดร.ปิยมาศ ผองแก้วอาจารย์ / สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
10.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี2556อาจารย์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. PhD student alumni/ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก

 
ศิษย์เก่า
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน
1.อักษรา อภิลักษณชิตนักวิทยาศาสตร์ หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ปิติชัย พรสรายุทธนักวิทยาศาสตร์ หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ศิริรัตน์ เมียนเกิดนักนิติวิทยาศาสตร์ชานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
4.ฉันทนา เคนศรีสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
5.อรรัมภา สืบสาววงษ์ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
6.ปภัสสรา แสงธนู2555นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

stripe3

 

Alumni activities/ประมวลภาพกิจกรรมศิษย์เก่า

Comments are closed