Strategy/กลยุทธ์

stripe3

กลยุทธ์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน
ยุทธวิธีการดําเนินงาน

 1. จัดการศึกษาวิชาบริการ (หลักพันธุศาสตร์) และพันธุศาสตร์ปฏิบัติการให้กับคณะต่างๆ และภาควิชาชีวภาพต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์
 2. จัดการศึกษาพันธุศาสตร์ในทุกระดับของอุดมศึกษา โดยการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 3. สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ โดยการเปิดหลักสูตรแบบ noncourse ในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ร่วมมือกับภาควิชาอื่นในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในจัดการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม
 5. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารยและบุคลากรเข้ารับการอบรมทางวิชาการ

กลยุทธ์ด้านการวิจัย
ยุทธวิธีการดําเนินงาน

 1. ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ขอทุนสนับสนุนการวิจัยหน้าใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ (Pre Research Proposal) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
 2. กระตุ้นให้อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านสร้างศักยภาพการวิจัย การสร้างผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
 3. กระตุ้นให้อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
 4. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม และ/หรือเสนอผลงานทางวิชาการ และการวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
 5. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรไปดูงาน และ/หรือทําวิจัยในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธวิธีการดําเนินงาน

 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป
 2. ให้บริการทางวิชาการทางพันธุศาสตร์แก่บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่นๆ
 3. เผยแพร่บทความทางวิชาการในสื่อพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร เวปไซต์
 4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. บูรณาการงานวิจัยด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐบาลและเอกชน

กลยุทธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม
ยุทธวิธีการดําเนินงาน

 1. เข้าร่วมโครงการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องทางศิลปะวัฒนธรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. จัดโครงการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องทางศิลปะวัฒนธรรมให้กับนิสิต เช่น ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
 3. จัดโครงการที่ให้นิสิตและอาจารย์มีส่วนร่วมต่อกัน เช่น พิธีไหว้ครู โครงการพัฒนานอกสถานที่ หรือจิตอาสา เป็นต้น
 4. จัดโครงการที่ให้อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมกัน เช่น โครงการ day out
 5. สนับสนุนโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิต

กลยุทธ์ด้านมาตรฐานและความเป็๋นนานาชาติ
ยุทธวิธีการดําเนินงาน

 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาทุกๆ 5 ปี
 2. ร่วมมือกับภาควิชาอื่นในคณะวิทยาศาสตร์ในจัดการศึกษาหลักสูตรสหวิทยาการและนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 3. เข้าร่วมการประเมินระดับวิชาการกับสํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
 4. สนับสนุนและร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทําวิจัยและดูงานของนิสิตและบุคลากรในต่างประเทศ
 5. สนับสนุนและร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิต และบุคลากรในต่างประเทศ
 6. สนับสนุนและร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนการทําวิจัยของนิสิตและบุคลากรประเทศต่างๆ
 7. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทางวิชาการต่างประเทศ
 8. จัดระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพ
 9. ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

Comments are closed