Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – ฝึกงาน

 

เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตมีการฝึกงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกฝนนิสิตให้แก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีเหตุมีผล เป็นผู้มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีส่วนให้เกิดความภูมิใจในสาขาวิชาที่เรียนและอาชีพของตน นิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สามารถฝึกงานในหน่วยงานที่ตนสนใจได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เช่น

- สาขาการแพทย์

o ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค

o ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

o ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

- สาขาเกษตร

o หน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ

o บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

o บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์

o ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ

o หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ทำงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและ ชีวสารสนเทศ

o บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในหน่วย R&D

o บริษัทวิเคราะห์และตรวจสอบพันธุกรรม ลำดับเบสและจีโนม

- หน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ

o ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์เขตร้อน

o ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา

- สาขานิติวิทยาศาสตร์

- ธุรกิจเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

Comments are closed