Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – วิจัย

 

อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร วท.บ. (พันธุศาสตร์) เป็นผู้มีประสบการณ์วิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

1. การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อระบุชนิดปลาปักเป้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. สร้างแผนที่พันธุกรรมเมล็ดพันธุ์แตงกวา และตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้าง ร่วมกับ สวทช. และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

4. การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อช่วยการจำแนกชนิดม้าน้ำ เพื่อการบริหารทรัพยากรม้าน้ำภายใต้ CITES ร่วมกับกรมประมง

5. การศึกษาเปปตีโดมและโปรตีโอมของเมือกหอยทาก ร่วมกับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด

6. การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียในปศุสัตว์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. การศึกษาโปรตีโอมของหอยเป๋าฮื้อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด

8. ปรับปรุงสายพันธุ์ Streptomyces เพื่อสร้างเอนไซม์ transglutaminase ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกับ บริษัท รามาโปรดั๊กชั่น จำกัด

9. การใช้ endophytic actinomycetes ในการควบคุมโรคเหี่ยวเน่าแดง และโรคแส้ดำในอ้อย ร่วมกับ บริษัท มิตรผล จำกัด

ซึ่งประสบการณ์วิจัยเหล่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดให้กับนิสิตของภาควิชาผ่านวิชาเรียนทั้งบรรยายและปฏิบัติการ รวมถึงการมอบหมายงานวิจัยให้นิสิตรับผิดชอบผ่านโครงงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ซึ่งนิสิตทุกคนต้องมีประสบการณ์วิจัยอย่างน้อย 1 หัวข้อ

หัวข้องานวิจัยของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

หัวข้อโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Comments are closed