Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – กิจกรรมนิสิต

 

หลักสูตร วท.บ. (พันธุศาตร์) ได้เพิ่มโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจะทำให้นิสิตมีการพัฒนาตนเอง สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยเติมเต็มคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตให้เกิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์

โดยนิสิตที่เข้าศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมนั้น และเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมพิธีไหว้ครู

2. ทัศนะศึกษาเสริมภาษาอังกฤษ

3. แนะนำอาชีพโดยรุ่นพี่

4. ค่ายเยาวชนพันธุศาสตร์

5. อบรมการใช้เครื่องมือทางพันธุศาสตร์

6. กิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ในงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตร

7. สานสัมพันธ์น้องพี่พันธุศาสตร์

Comments are closed