Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – การเรียนการสอน

 

นิสิตภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาพันธุศาสตร์จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ ตลอด 4 ปีของหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทางพันธุศาสตร์ และเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีลำดับการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี ดังนี้

ชั้นปี 1 เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ คณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางสังคม เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาวิทยาศาสตร์

ชั้นปี 2 เรียนรู้พื้นฐานทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาเฉพาะทางพันธุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาอื่นๆ

ชั้นปี 3 เรียนรู้ความรู้เฉพาะทางพันธุศาสตร์ ฝึกฝนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการที่มีลักษณะใกล้เคียง เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน และเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ที่สนใจ

ชั้นปี 4 เรียนรู้วิชาเฉพาะทางพันธุศาสตร์ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ วางแผน และรับผิดชอบ มีประสบการณ์วิจัยผ่านโครงการวิจัยทางพันธุศาสตร์ ทบทวนฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพ การเข้าสังคม และภาษาต่างประเทศ หรือเตรียมการสำหรับศึกษาต่อ

Comments are closed