Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – หลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดวิชา)

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ พ.ศ. 2555

           Bachelor of Science Program in Genetics

ชื่อปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)

          Bachelor of Science (Genetics)

อักษรย่อปริญญา วท.บ. (พันธุศาสตร์)

          B.S. (Genetics)

รูปแบบหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย

กิจกรรมของหลักสูตร    ฝึกงาน, ดูงาน, โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และกิจกรรมนิสิตแต่ละชั้นปี

จำนวนหน่วยกิต      จำนวนหน่ายกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

Comments are closed