Undergraduate course/หลักสูตรปริญญาตรี – หลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

           Bachelor of Science Program in Genetics

ชื่อปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)

          Bachelor of Science (Genetics)

อักษรย่อปริญญา วท.บ. (พันธุศาสตร์)

          B.S. (Genetics)

รูปแบบหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย

กิจกรรมของหลักสูตร    ฝึกงาน, ดูงาน, โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และกิจกรรมนิสิตแต่ละชั้นปี

จำนวนหน่วยกิต      จำนวนหน่ายกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

Comments are closed